🌰شجاع ترین آدمها کیا هستند ؟
معلم به بچه ها گفت :
” تو یه کاغذ بنویسید به نظرتون شجاع ترین آدما کیان ؟
بهترین متن جایزه داره “

یکی نوشته بود:
غواص که بدون محافظ تواقیانوس با کوسه ها شنامیکننه
یه نفر نوشته بود :
اونا که شب میتونن تو قبرستون بخوابن
یکی دیگه نوشته بود :
اونایی که تنها چادرمیزنن تو جنگل از حیوونا نمیترسن . و…

هر کی یه چیزی نوشته بود اما
این نوشته دست ودلشو لرزوند ، تو کاغذ نوشته شده بود :
” شجاع ترین آدما اونان کـه خجالت نمیکشن و دست پدرمادرشونو میبوسن…نه سنگ قبرشونو…!!! “

قطره اشکی بر پهنای صورت معلم دوید.به همراه زمزمه ای …
افسوس منهم شجاع نبودم…

یادمون باشه
تو خونه ای که [بزرگترها] کوچک میشن
[کوچکترها] هرگز بزرگ نمیشن.
🍃🌺بیائید از همین امروز شروع کنیم بوسیدن دست پدر و مادر رو تا آیندگان نیز بیاموزد احترام بر بزرگترها رو
🌷صلوات و فاتحه ای بفرستیم بیاد همه رفتگان از این خاک

موضوعات: شجاعترین آدم
[یکشنبه 1396-08-14] [ 09:22:00 ب.ظ ]