غربت اسلام در آخرالزمان؟

پیامبر (ص) فرمود:

💎اسلام غریب ظهور کرد و در آخرالزمان نیز غریب خواهد شد.
چه بسیارند مسلمانان که از اسلام جز پوسته ای وارونه بر خویش ندارند.

از امام_علی (ع) پرسیده شد:
آن زمان چه زمانی است پاسخ گفته شد:
زمانی است که پست فطرتان همه جا را پر می کنند،
بزرگواران کمیاب می شوند
روزگاری است که پادشاهان چون درندگان، تهیدستان طعمه آنان،
راستی غارت می شود و دروغ فراوان می گردد. مردمانشان با زبان تظاهر به دوستی دارند اما در دل دشمن هستند.
گناه همه جا را فرا میگیرد و علنی به گناه افتخار می کنند
و اسلام را چون پوستینی واژگونه می پوشند

📚منبع:نهج البلاغه،خطبه ۱۰۸

موضوعات: غربت اسلام در آخرالزمان
[دوشنبه 1397-03-28] [ 06:10:00 ق.ظ ]