🌹 فواید خواندن آیت الكرسی 🌹

🌺 امام محمد باقر از امیرالمومنین (ع) روایت فرموده: هنگامی كه آیت الكرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الكرسیآیه ای است كه از گنج عرش نازل شده و زمانی كه این آیه نازل گشت هر بتی كه در جهان بود با صورت به زمین خورد.

در این زمان ابلیس ترسید و به قومش گفت :"امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده است باشید تا من عالم را بگردم و خبر بیاورم.

ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید مردی را دید و از او سوال كرد: ” دیشب چه حادثه ای اتفاق افتاد”

مرد گفت “رسول خدا فرمود:” آیه ای از گنج های عرش نازل شد كه بت های جهان به خاطر آن آیه همگی با صورت به زمین خوردند. ابلیس بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آن ها خبر داد.

🌹 آیت الكرسی سید آیات قرآن 🌹
🌺 پیامبر به حضرت علی (ع) فرمود: ” یا علی ! من سید عربم مكه سید شهر هاست و كوه سینا سید همه كوه هاست جبرئیل سید همه فرشتگان است فرزندانت سید جوانان اهل بهشتند- قرآن سید همه كتاب هاست بقره سید همه سوره های قرآن است و در بقره یك آیه است كه آن آیه 50 كلمه دارد و هر كلمه 50 بركت دارد و آن آیت الكرسی است.

🌹 پاداش كسی كه آیت الكرسی را زیاد می خواند 🌹
🌺 عبدالله بن عوف گفته است:” شبی خواب دیدم كه قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی كردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این كاخ را بشمار ؛ من هم شمردم 50 درب داشت.
بعد گفتند: خانه هایش را بشمار. دیدم 175 خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم كه از خواب پریدم و خدا را شكر گفتم.
صبح كه شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف كردم.
او گفت : معلوم است كه تو آیه الكرسی زیاد می خوانی. گفتم : بله ؛ همین طور است. ولی تو از كجا فهمیدی. گفت برای اینكه این آیه 50 كلمه و 175 حرف دارد. من از زیركی حافظه او تعجب كردم. آنگاه به من گفت : هر كه آیه الكرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود.
منبع:
www.aviny.com

موضوعات: فواید خواندن آیت الکرسی
[یکشنبه 1396-10-10] [ 12:29:00 ب.ظ ]