🍃 ربطی نداره متأهلی یا مجرد،

مکث را تمرین کن.

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم!
🌺
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش میکنیم!

گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم!🌺

گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم!
🌺
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم!

گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم!
🌺
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم!

و گاهی…🌺
گاهی…
گاهی…

تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم بدونیم!🌺

کاش بیشتر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی‌های زندگیمون باشیم.

کاش یادمون نره که فقط🌺
“یکبار زنده‌ایم و زندگی میکنیم،
فقط یکبار”

موضوعات: مکث راتمرین کن
[شنبه 1396-05-28] [ 07:47:00 ق.ظ ]