نقش موثر امید در زندگی

🌖تعدادي موش رو دانشمندان داخل يک استخر آب انداختند. تمامي موشها فقط 17دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند. دوباره دانشمندان با اينكه مي دانستند موش بيش از 17دقيقه زنده نمي مانند تعداد ديگري موش رو به داخل همان استخر انداختند و با علم 17دقيقه تا مرگ موشها تمامي موشها رو قبل از 17دقيقه از آب بیرون کشیدند و تمامي آنها زنده ماندند.
موشها پس از مدتي تنفس و استراحت دوباره به آب انداخته شدند. حدس ميزنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟ 26 ساعت طول كشيد تا آنها مردند. آنها به اين اميد كه دوباره دستي خواهد آمد و نجات پيدا مي كنند، 26 ساعت تمام طاقت آوردند.

اميد بهترين و بالاترين قوه ی محرک زندگي است.

#پائولو_كوئلیو

موضوعات: نقش موثر امید در زندگی
[دوشنبه 1396-03-29] [ 11:02:00 ب.ظ ]