کاری باارزشتر از تربیت مجتهد.!!

 آیت الله وحید خراسانی:
در زمان میرزای شیرازی طلبه ای با لباس کهنه بر درخانه اش آمد و گفت میرزا را کاردارم.
مردم گفتند: میرزا بر مجتهدین وقت ندارد آن موقع تو آمده ای و میگویی میرزا را کار دارم؟
گفت: عیبی ندارد من میروم اما به میرزا بگویید فلانی آمده بود.

🍀خبر به میرزای شیرازی رسید، ناگهان میرزا سرو پای برهنه دوید و طلبه را درآغوش گرفت
دفتردار میرزا تعجب کرد. وقتی آن طلبه رفت، میرزا گفت: دوست داشتم ثواب این همه مجتهد که تربیت کردم برای این طلبه باشد و ارزش_یک_کارش را به من بدهد،

🍀گفتند: میرزا کار این طلبه مگر چه بوده؟
میرزا گفت: این طلبه به یکی از دهاتهای سنی_نشین رفت و گفت بچه هایتان را بیاورید قرآن یاد میدهم بدون پول
سنی ها گفتند؛ خوب است بدون پول است.

🍀این طلبه از اول که قران یاد این بچه ها میداد بذر محبت_امیرالمؤمنین را دردل این بچه ها کاشت اینها بزرگ که شدند شیعه شدند و پدرانشان را از مذهب باطل به مذهب حق راهنمایی کردند.
دیری نگذشت که این دهات تماما شیعه شد.

🍀این طلبه ۱۵سال شبها بر در خانه ها میرفت و یواشکی نانی که آنها بیرون می انداختند را میخورد ۱۵سال اینگونه زحمت کشید تا توانست یک روستا را شیعه کند .!

مصباح الهدی ،آیت الله وحید خراسانی

موضوعات: کاری با ارزش تر از تربیت مجتهد
[پنجشنبه 1397-02-27] [ 09:16:00 ق.ظ ]