🌸💧زهرا که عنایتش به دنیا برسد 

🌸💧باشد که به فریاد دل مابرسد

🌸💧یارب سببی ساز که درروزجزا

🌸💧پرونده  ی ما به دست زهرا برسد

موضوعات: یا فاطمه ادرکنی
[سه شنبه 1397-10-25] [ 11:46:00 ق.ظ ]