💢از تشويق کودکتان نهراسيد:

👏تشويق و جايزه دادن به انگيزه ها و تلاش هاي کودک باعث مي شود باهوش تر و در سنين جواني موفق تر شود.

👈🏼صرف نظر از نتيجه اي که مي گيرد، تلاش وي را تحسين کنيد.

📢(تحسين پيشرفت کودکان، نه فقط باعث خشنودي شان مي شود بلکه احساس “رضايت مندي” دروني نيز در کودک ايجاد خواهد کرد که باعث مي شود خود از انجام کار لذت ببرد.

موضوعات: آثار تشویق کودک
[شنبه 1396-02-09] [ 04:26:00 ب.ظ ]