دیگران_را_مسخره_نکن

🔸اگر دیدی فرزند کسی منحرف شده است، پیش داوری مکن، خانواده‌اش را مسخره و متهم به بد تربيت کردن فرزندانشان مکن،
چرا که نوح علیه السلام با مشکل فرزند و همسرش مواجه بود درحالیکه مشهور به #صفی_الله بود.

🔸کسی را که از قومش اخراج کرده اند مسخره مکن و نگو بی‌ارزش و بی‌جایگاه است، چرا که ابراهیم علیه السلام را راندند درحالیکه مشهور به #خلیل_الله بود.

🔸کسی را که زندان رفته و زندانی را مسخره مکن ، چرا که يوسف علیه السلام سال‌ها زندان بود در حالیکه مشهور به #صدیق_الله بود.

🔸ثروتمند ورشکسته و بی پول را مسخره مکن، چرا که ايوب علیه السلام بعد از غنا، مفلس و بی چیز گرديد در حالیکه مشهور به #نبی_الله بود.

🔸شغل و حرفه دیگران را تمسخر مکن ، چرا که لقمان علیه السلام نجار، خیاط و چوپان بود درحالیکه خداوند در قرآن مجید به #حکيم بودن او اذعان دارد.

🔸کسی را که همه به او ناسزا می‌گویند و از او به بدی یاد می‌کنند مسخره مکن و مگو که وضعيت شبهه برانگیزی دارد، چرا که به حضرت محمد ﷺ ؛ ساحر، مجنون و دیوانه می‌گفتند در حالیکه #حبیب_خدا بود.

🔸️پس دیگران را پیش داوری و مسخره نکنیم بلکه حسن ظن به دیگران داشته باشیم .. زیرا داوری و قضاوت کار خداست.. شاید ما در شرایط آنها بودیم وضعی مشابه آن یا بدتر از آن داشتیم‌

موضوعات: دیگران را مسخره نکن
[دوشنبه 1397-02-17] [ 04:19:00 ب.ظ ]