💟 10 قانون کلی برای زندگی:

💎قانون يکم:
به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد، بايد بدانيدکه در طول زندگی در دنيای خاکی با شماست.

💎قانون دوم:
در مدرسه ای غير رسمی وتمام وقت نام نويسی کرده ايد که زندگی نام دارد.

💎قانون سوم:
اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.

💎قانون چهارم:
درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.

💎قانون پنجم:
آموختن پايان ندارد.

💎قانون ششم:
قضاوت نکنيد، غيبت نکنيد، ادعا نکنيد، سرزنش نکنيد، تحقيرو مسخره نکنيد و گرنه سرتان می آيد.

💎قانون هفتم:
ديگران فقط آينه شما هستن.

💎قانون هشتم:
زندگی کردن با شماست. همه ابزار ومنابع مورد نياز رادر اختيارداريد.

💎قانون نهم:
جوابهايتان در وجود خودتان است. تنها کاري که بايد بکنيد اين است که نگاه کنيد، گوش بدهيد و اعتماد کنيد.

💎قانون دهم:
خيرخواه همه باشيد تا به شما نيز خير برسد.
به هيچ دسته كليدی اعتماد نكنيد بلكه كليدسازی را فرا بگيريد.

موضوعات: قانون زندگی
[چهارشنبه 1396-02-06] [ 06:30:00 ق.ظ ]