💡 هفت راز شاد زیستن :

⚛بهترین جواب بدگویی : سکوت
⚛بهترین جواب خشم : صبر
⚛بهترین جواب درد : تحمل
⚛بهترین جواب سختی : توکل
⚛بهترین جواب خوبی : تشکر
⚛بهترین جواب زندگی : قناعت
⚛بهترین جواب شکست : امیدواری

✔ امتحان کنید
✔ باعث تحول در زندگی میشوند

موضوعات: هفت راز شاد زیستن
[پنجشنبه 1396-02-07] [ 05:10:00 ب.ظ ]