پسر آیت الله فاطمی نیا می گوید:
«زمانی که ازدواج کردم کادو ازدواجم تابلویی بود که پدر با دست خود نوشته بودند به عربی با این مضمون که:

《 بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا ندارد》

این جمله ای است که ابا عبدالله ‹ع› در لحظه آخر زندگی بر لب آوردند. یکی از علما وقتی این تابلو را دیدند، گفتند این را حاج آقا به خاطر همسرشان نوشته اند که همیشه در ذهنشان باشد چون یک زن در منزل شوهر همه داشته اش را می آورد و باید بدانیم جز خدا پناهی ندارد و نباید به این زن بگوییم بالای چشمت ابروست و اگر نه مستقیم وارد جنگ با خدا شده ایم خداوند در هیچ چیزی شتاب نمی کند «مگر یاری به مظلومان»

موضوعات: کادوی ازدواج
[دوشنبه 1397-02-24] [ 11:44:00 ق.ظ ]