کتابی برای پرسشهای دینی کودکان
توضیحات:

انتشارات قدیانی منتشر کرد: نه، سوال کردن دربارهی خدا، قرآن، روز قیامت و بقیهی مسائل دینی گناه ندارد حتی میشود گفت که خیلی هم خوب است. اگر بخواهیم دانشمان زیاد شود، دربارهی هرچه نمیدانیم، باید سوال کنیم. پرسیدن دربارهی خدا هم مثل پرسیدن دربارهی هر چیز دیگری، گناه ندارد.

موضوعات: کتاب ومطالعه
[پنجشنبه 1397-11-11] [ 07:59:00 ق.ظ ]